Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

 

 

Általános Felhasználási Feltételek és

Jogi, adatvédelmi nyilatkozat

1. Általános

A www.telemedical.hu weboldal és rendszer (továbbiakban: Honlap vagy rendszer) a Telemedical E-Doktor Személyre Szabott Orvoslás Korlátolt Felelősségű Társaság (1125 Budapest, Rőzse u. 19., továbbiakban: Telemedical E-Doktor Kft.) tulajdonában és üzemeltetésében áll. A Honlapra történő belépés és a Honlap használata kizárólag a jelen Általános Felhasználási Feltételek és Jogi, adatvédelmi nyilatkozatban (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) foglaltak teljes körű elfogadása esetén lehetséges, továbbá Magyarország jogszabályaival összhangban megengedett. A Honlap megnyitásával vagy az által biztosított szolgáltatás/ok használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Felhasználási Feltételek feltételeit, továbbá díjfizetéshez kötött szolgáltatás esetén ezen felül elfogadják a Telemedical E-Doktor Kft. által a Honlap díjfizetéshez kötött szolgáltatásainak díjairól a Honlapon közzétett díjtáblázatot. A felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap egyes szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz és díjfizetéshez kötött. A jelen Felhasználási Feltételek folyamatosan elérhető a Honlapon.

Telemedical E-Doktor Kft. jogosult jelen Felhasználási Feltételeket és a Honlap díjfizetéshez kötött szolgáltatásainak díjait tartalmazó díjtáblázatot bármikor, egyedi előzetes értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. Felhasználók felelőssége, hogy a Honlap használata, illetve díjfizetéshez kötött szolgáltatások igénybe vétele előtt a hatályos Felhasználási Feltételek és a hatályos díjtáblázat tartalmáról meggyőződjenek.

 

2. Szerzői jog

A Honlap Telemedical E-Doktor Kft. saját fejlesztésű egyedi alkotása, a Honlap és az azon található minden alkalmazás, képi, hang és szöveges tartalom, design, illetve azok elrendezése, valamint minden szerzői jog tárgyát képező alkotás szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt áll

A Honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal, alkotással kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak a jogosultja, tulajdonosa és feljogosított használója a Telemedical E-Doktor Kft.
A Honlap látogatója jogosult a Honlapot olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni. Ezen engedélyezett felhasználás minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű lehet, és nem szolgálhat kereskedelmi célt vagy jogosulatlan haszonszerzést. Tilos a Honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a Honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. A Telemedical E-Doktor Kft. semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a Honlappal kapcsolatban.

A Honlap, illetve a Honlapon található szerzői művek, vagy bármely más szellemi tulajdon bármely módon történő felhasználására kizárólag Telemedical E-Doktor Kft. jogosult engedélyt adni.

 

3. A honlap tartalma

A Honlapon található információk vagy bármely adatok, anyagok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak. Telemedical E-Doktor Kft kizárja felelősségét a Honlapon elhelyezett információ, adatok vagy bármely anyagok tartalmáért, működőképességéért, teljességéért.

A Telemedical E-Doktor Kft. nem vállal felelősséget továbbá azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek a Honlapjára történő belépésből vagy a Honlap használatából, vagy a Honlapon keresztül igénybevett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek, kivéve, ha a felelősség korlátozása jogszabály által kizárt. A Honlap használója tudomással bír arról, hogy a Honlapot és a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használja.

A Felhasználók a Honlap akár ingyenes, akár díjfizetéshez kötött szolgáltatásainak igénybevételekor tudomással bírnak arról, hogy Telemedical E-Doktor Kft. által közölt bármely információ, adat  semmilyen esetben sem jelent egészségügyi szolgáltatást, továbbá Telemedical E-Doktor Kft., illetve a rendszeren keresztül elérhető szakértők által esetlegesen adott válaszok minden esetben korlátozott jellegűek, tekintettel a Felhasználó által közölt adatok hitelességére és nem teljes körűségére, valamint a személyes vizsgálat hiányára, ezért ezek minden esetben korlátozott értékűek és  nem helyettesíthetik bármely egészségügyi szolgáltatást és személyes vizsgálatot is magában foglaló orvosi vizsgálatot és orvos beteg kapcsolatot, valamint nem képezhetik diagnózis vagy terápia alapját vagy erre történő utalást. A Honlap elsődlegesen tájékoztató céllal és a rendszer nyújtotta szolgáltatások segítségével, továbbá egyes kérdéseiknek a megválaszolásával, valamint általuk rendelkezésre bocsátott adatok értelmezésével kívánja felhasználókat hozzásegíteni a jobb és alaposabb tájékozódáshoz. 

 Felhasználó kizárólagosan felel az általa a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatok és információkért, különösen azok valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok általa történő jogszerű felhasználásáért.

A Telemedical E-Doktor Kft.  fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor - amikor szükségesnek tartja -, előzetes figyelmeztetés nélkül bármilyen változtatást, javítást végezzen a Honlapon.

 

4. Kapcsolódó tartalmak

A Honlap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a Telemedical E-Doktor Kft. csupán hozzáférést közvetít, azonban a Telemedical E-Doktor Kft. nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, valamint ezen honlapok meglátogatásából eredő bárminemű kárért, abban az esetben sem, ha azokat a Telemedical E-Doktor Kft. átnézte vagy jóváhagyta.

Amennyiben felhasználó egy kapcsolódó honlapról a Telemedical E-Doktor Kft. honlapjára szeretne visszajutni, akkor vagy a „back”, „vissza” gombokkal/nyilakkal, vagy a Honlap domain nevének beírásával jut vissza.

 

5. Adatvédelem - a személyes adatok felvétele és használata

A Telemedical E-Doktor Kft., mint adatkezelő a Honlapon önkéntesen regisztrálók személyes és/vagy egészségügyi adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag a szolgáltatással összefüggésben, meghatározott szolgáltatásokhoz történő hozzáférés, érintettek személyre szabott kiszolgálásának biztosítása, a szolgáltatás minőségének javítása, továbbá érintettekkel történő kapcsolattartás, felhasználói statisztikák készítése érdekében kezeli.

A felhasználók személyes és egészségügyi adatai kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása a Honlap használatával és személyes, valamint egészségügyi adataik megadásával.

Telemedical E-Doktor Kft. a személyes adatok harmadik személyek részére nem továbbítja, azonban jogosult  adatfeldolgozót igénybe venni. A felhasználók személyes adatait kizárólag a Telemedical E-Doktor Kft., az általa esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozó, valamint a szolgáltatások nyújtásában közreműködő személyek, például szakértők ismerhetik meg.

 A Telemedical E-Doktor Kft. tiszteletben tartja a Honlap látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adat a felhasználóval kapcsolatba hozható adat, például neve, címe, telefonszáma vagy e-mail címe.

A Telemedical E-Doktor Kft. csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg. A személyes adatainak közlésével felhatalmazza a Telemedical E-Doktor Kft.-t arra, hogy ezeket az információkat a szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, valamint a jelen Felhasználási Feltételekben leírt, illetve a Honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználja, e körben a személyes adatokat a szolgáltatás nyújtásában közreműködő személyek, így különösen a szakértők részére átadja. Ugyanakkor a felhasználónak is megvan az a joga, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse, az adatok helyesbítését kérje, vagy az adatkezelés ellen tiltakozzon az info@telemedical.hu email címen vagy postai úton a Telemedical E-Doktor Kft., 1025 Budapest, Rőzse u. 19. I/6 ajtó címen. Amennyiben a tiltakozása alapján a Telemedical E-Doktor Kft. által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a felhasználó bírósághoz fordulhat az Info tv.-ben foglalt feltételek szerint. Az önkéntesen megadott személyes adatokat - a felhasználó ellenkező kikötése hiányában és a honlapon megadott egyéb felhasználási módokon, célokon kívül - a Telemedical E-Doktor Kft. nem használhatja fel. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony (a Szolgáltatás igénybevétele, azaz a Honlapra történő regisztráció fenntartása) fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az adott felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek.

A Telemedical E-Doktor Kft. által kezelt személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő munkavállalói és a szolgáltatás nyújtásában közreműködő megbízottai ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.évi XLVII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásaira.

 

6. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Telemedical E-Doktor Kft. számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelyén, esetlegesen az igénybe vett adatfeldolgozójánál találhatóak meg. A Telemedical E-Doktor Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a)    az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b)    hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c)    változatlansága igazolható (adatintegritás);
d)    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Telemedical E-Doktor Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Telemedical E-Doktor Kft. az adatkezelés során megőrzi

a)    a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b)    a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c)    a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon    férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Telemedical E-Doktor Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A személyes adatok megőrzése és a biztonság érdekében azonban felhasználó is köteles minden tőle elvárhatót intézkedést megtenni, ami a  személyes és/vagy egészségügyi adatainak védelmében szükséges, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációhoz és az egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszót, megfelelően megválasztani (kis és nagybetűk, valamint számok egyidejű megadásával) és bizalmasan kezelni és őrizni. A Felhasználó kizárólagosan felel minden olyan eseményért, tevékenységért és kárért, amely ezen azonosítójának/jelszavának nem megfelelő kezeléséből, felhasználásából fakadóan valósul meg.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A Telemedical E-Doktor Kft fenntartja a változtatás jogát, amelyeket a Telemedical E-Doktor Kft. saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a Honlap ezen részén értesíti felhasználóit.
Bármely felhasználó tájékoztatást kérhet saját személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Az érintett kérelmére a Telemedical E-Doktor Kft., mint adatkezelő utólagosan is tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A Telemedical E-Doktor Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy az illetékes hatóság elrendelte.

A Telemedical E-Doktor Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a)     a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b)     a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c)     a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

7. Egyes szolgáltatásokra vonatkozó különleges feltételek:

Online (egészségügyi) konzultáció szolgáltatás nyújtására vonatkozó különleges feltételek – eKONZ

a)       Az eKONZ szolgáltatás igénybevételére kizárólag regisztrált felhasználók jogosultak, a Honlapon közzétett mindenkori hatályos díjtáblázatban meghatározott díj megfizetése ellenében.

b)       A Telemedical E-Doktor Kft. által üzemeltett weboldalon a regisztrált Felhasználók által feltett egészségügyi témájú kérdésekre válaszolnak a szerződött Szakértők (szakorvosok, családorvosok). 

c)       A Telemedical E-Doktor Kft. online rendszerében adott szakértői vélemény nem tesz érvénytelenné más egészségügyi szolgáltató által adott véleményt, az csupán tájékoztató jellegű, a beteg személyes vizsgálata és megjelenése nélkül adott tanács vagy vélemény korlátozott értékű, a Szakértő a véleményt a korlátozottan rendelkezésére álló adatok alapján alkotja meg.

d)       Telemedical E-Doktor Kft. nem vállal semminemű felelősséget a Szakértő által a felhasználóval közölt szakértői vélemény tartalmáért, valamint az azzal összefüggésben esetlegesen felmerülő kárért. Ennek oka különösen, hogy Telemedical E-Doktor Kft. a Honlap üzemeltetésével kizárólag a felhasználó és a szakértő kapcsolatfelvételét segíti elő, annak fórumát teremti meg, azonban a szakértői vélemény tartalmára, a szakértő tevékenységére ráhatása nincsen, a szakértői véleményt kiküldése előtt nem kontrollálja.

e)       Telemedical E-Doktor Kft-t nem terheli semminemű felelősség azért, ha a felhasználó kérdésére felhasználó tudomása ellenére a szakértőn kívüli harmadik személy válaszol, például azért, mert a szakértő a Honlap használatához kapott egyedi belépési kódot nem kezelte kellően bizalmasan vagy a belépési kódot harmadik személynek átadta, illetve a szakértői vélemény kidolgozásába harmadik személyt bevont. Az ezzel összefüggésben felmerülő kárért kizárólag szakértő felelős, felhasználó, illetve harmadik személyek az esetlegesen felmerülő kártérítési igényeiket kizárólag szakértővel szemben jogosultak érvényesíteni.

f)        Telemedical E-Doktor Kft. törekszik arra, hogy a szakértők a felhasználó kérdésének a szakértőhöz történő megérkezésétől számított legkésőbb 36 órán belül éljenek a visszakérdezés lehetőségével, amennyiben a szakértői vélemény kialakításához további adat, információ vagy lelet szükséges. Telemedical E-Doktor Kft. ugyancsak törekszik arra, hogy a szakértői vélemény a felhasználó kérdésének a rendszerben történő rögzítésétől, vagy amennyiben a szakértő élt a visszakérdezés lehetőségével, a felhasználó erre adott válaszának a szakértőhöz történő megérkezésétől számított legkésőbb 72 órán belül megválaszolásra kerüljön.

g)       Telemedical E-Doktor Kft. törekszik arra, hogy a szakértő a szakvélemény adásakor egyértelműen és magyar nyelven, közérthetően fogalmazzon, a véleményen belül a feltett kérdésre értelemszerűen válaszoljon, illetve amennyiben ez nem lehetséges (pl. illetékesség hiányában), az okot egyértelműen és haladéktalanul jelezze felhasználó részére.

h)       Telemedical E-Doktor Kft. törekszik arra, hogy a felhasználó által feltett kérdést a megfelelő szakértelemmel rendelkező szakértő válaszolja meg.

i)        A beérkezett konzultációs kérdések kapcsán - amennyiben ez szükséges - Telemedical E-Doktor Kft. moderátora a rendszeren keresztül felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval a kérdés pontosítása, kiegészítése céljából.

j)        Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéért, konzultációs kérdésenként a Honlapon közzétett mindenkori hatályos díjtáblázatban meghatározott díjat köteles fizetni.

Felhasználó a konzultációs kérdés rendszerben történő rögzítését követően elektronikus levélben értesítést kap az eKONZ szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj összegéről és a díjfizetés módjáról. Felhasználó a díjat az erről szóló értesítés rendszer általi megküldését követő 3 munkanapon belül köteles Telemedical E-Doktor Kft. részére megfizetni. Amennyiben az eKONZ szolgáltatás díjának megfizetésére ezen határidőn belül nem kerül sor, a Felhasználó kérdése - szakértőhöz történő megküldés nélkül - a rendszerből törlésre kerül, a Felhasználó által ezt követően megfizetett díj pedig Telemedical E-Doktor Kft. ezzel kapcsolatos költségeinek levonása után visszautalásra kerül Felhasználó részére. Telemedical E-Doktor Kft. az azonosíthatatlan befizetéseket szintén az ezzel kapcsolatos költségeinek levonása után utalja vissza a Felhasználó részére.

Telemedical E-Doktor Kft. a szolgáltatási díj határidőben és azonosítható módon történő megfizetését, valamint a szükséges moderátori egyeztetést, kiegészítést követően továbbítja a Felhasználó konzultációs kérdését a megfelelő szakértő felé.

k)       Felhasználó jogosult a szakértő által részére megküldött véleménnyel kapcsolatban kifogást előterjeszteni Telemedical E-Doktor Kft-nél a vélemény megérkezésétől számított 72 órán belül, a vélemény helyességével, teljességével, érthetőségével, illetve megalapozottságával összefüggésben. Felhasználói kifogás előterjesztése esetén Telemedical E-Doktor Kft. a kifogás megalapozottságát megvizsgálja és a kifogás megalapozottsága esetén biztosítja, hogy a szakértői vélemény az eredeti szakértő vagy az érintett szakterület másik szakértője által kiegészítésre kerüljön, lehetőség szerint 5 munkanapon napon belül.

l)        A felhasználó által megadott adatok valóságtartalmáért kizárólag felhasználó felelős. Szintén kizárólag felhasználó felel azért, hogy az általa megadott adatok megadására jogosult volt. A felhasználó regisztrációjának megszűntetését követően Telemedical E-Doktor Kft. haladéktalanul intézkedik a felhasználó személyes és egészségügyi adatainak törléséről.

 

 

Rendelési Időpont foglalás szolgáltatásra vonatkozó különleges feltételek - eDATE

a)       A Telemedical E-Doktor Kft. regisztrált felhasználói részére online orvos keresésre és időpontfoglalásra alkalmas rendszert üzemeltet, amely lehetővé teszi, hogy az időpontfoglalási rendszerben található orvosok által megadott rendelési hely(-ek)re és időpontokra Felhasználók online  foglalást kezdeményezhessenek (eDATE).

b)       Telemedical E-Doktor Kft. törekszik arra, hogy az eDATE rendszerben megtalálható orvosok a rendszeren keresztül foglalható rendelési időpontokat folyamatosan aktualizálják, a Honlapon elérhetővé tett időpontokat kizárólag a Honlap felhasználói számára tartsák fenn.   

c)       Az időpontfoglalási rendszerben szereplő orvosok a rendszeren keresztül a Felhasználók által lefoglalt időpontokat kivételes (vis maior) esetben jogosultak lemondani. Telemedical E-Doktor Kft. törekszik arra, hogy az időpontot lemondó orvos a Felhasználót erről legkésőbb a lefoglalt időpontot 72 órával megelőzően tájékoztassa a rendszeren keresztül.

d)       Felhasználó kizárólagosan felelős azért, hogy az általa lefoglalt időpontban az orvosi rendelésen megjelenjen és az elvárható magatartást tanúsítsa. Felhasználó az általa lefoglalt időponton való meg nem jelenésével, illetve nem az elvárható magatartás tanúsításával, vagy bármely más módon okozott kárért kizárólagosan és teljeskörűen felel az orvos, a Telemedical E-Doktor Kft. és bármely harmadik személy irányába egyaránt.

e)       A felhasználó által megadott adatok valóságtartalmáért kizárólag felhasználó felelős. Szintén kizárólag felhasználó felel azért, hogy az általa megadott adatok megadására jogosult volt.

f)        Telemedical E-Doktor Kft. törekszik annak biztosítására, hogy a felhasználó által a rendszeren keresztül lefoglalt időpontban az orvos rendelésén fogadja a felhasználót.

g)       Telemedical E-Doktor Kft. semminemű felelősséget nem váll azért, ha az orvos a felhasználó által a rendszeren keresztül foglalt időpontban nem fogadja felhasználót. Felhasználó ezzel összefüggésben felmerült bárminemű igényét kizárólag a rendelési időpontot a rendszeren keresztül biztosító orvossal szemben érvényesítheti.

h)       Telemedical E-Doktor Kft. semminemű felelősséget nem vállal a rendszeren keresztül lefoglalt időpontban az orvos által kifejtett orvosi (egészségügyi) tevékenységért.

i)        Felhasználók számára a szolgáltatás igénybevétele díjmentes.

 

Egészségügyi dokumentáció, leletek online tárolása – eDOC

a)       A Telemedical E-Doktor Kft. az általa üzemeltett weboldalon a regisztrált Felhasználók részére lehetővé teszi, hogy a felhasználók létrehozzanak egy saját, személyre szabott, folyamatosan megújítható elektronikus egészségügyi adatlapot (eDOC). A szolgáltatás igénybevételével lehetővé válik a felhasználók egészségügyi dokumentációjának, leleteinek elektronikus tárolása és egy-egy Szakértő(Orvos) eseti hozzáférésének engedélyezése online konzultáció (eKONZ) szolgáltatás egyidejű igénybevétele esetén.

b)       Telemedical E-Doktor Kft. semminemű felelősséget nem vállal az eDOC szolgáltatás keretében a felhasználók vagy erre jogosult orvosok által a rendszerbe feltöltött adatok, dokumentációk, leletek sértetlenségéért, az esetleges adatvesztésekért, valamint az adatok valóságtartalmáért.

c)        A Felhasználó regisztrációjának bármely okból történő megszűnésekor valamennyi adat, így különösen a Felhasználó és az erre feljogosított orvosok által feltöltött adatok a rendszerből - külön előzetes értesítés nélkül - törlésre kerülnek. Telemedical E-Doktor Kft. semminemű felelősséget nem vállal a regisztráció megszűnéséhez kapcsolódóan a Felhasználó rendszerben tárolt adatinak törlésével összefüggésben felmerülő károkért.

d)       Az eDOC szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a rendszer megfelelő funkciójának használatával jogosult biztosítani családorvosa számára a szolgáltatás keretében feltöltött adataihoz való hozzáférést, az adatok kezelését és újabb adatok rendszerbe történő feltöltését.

e)       Telemedical E-Doktor Kft. nem vállal semminemű felelősséget a Felhasználó adataihoz Felhasználó felhatalmazása alapján hozzáférő harmadik személyek bárminemű tevékenységéért, így különösen a valótlan adatok rendszerben történő rögzítéséért, adatvesztésekért és adatsérülésekért vagy az adatok felhasználásáért.

f)        Felhasználók számára a szolgáltatás igénybevétele díjmentes.

 

 

 7. Kérdések és javaslatok

Amennyiben bármilyen kérdése vagy problémája merülne fel a jelen Jogi és adatvédelmi nyilatkozattal — különösen a személyes adatai gyűjtésével, felhasználásával vagy átadásával — kapcsolatban, kérjük, keressen meg bennünket postai címünkön vagy az info@telemedical.hu  email címen.

 

Telemedical E-Doktor Kft.